Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Mapa do celów projektowych

Jeżeli nosisz się z zamiarem budowy własnego domu, potrzebna Ci będzie aktualna mapa do celów projektowych.

Zlecając wykonanie mapy w naszej firmie zyskujesz:

Wedle Twojego życzenia sprawdzimy, czy wybrany przez Ciebie projekt budynku będzie można zrealizować na działce, której jesteś właścicielem. Zdarza się bowiem, że inwestor nie ma świadomości tego, że na jego działce występują ograniczenia w postaci linii zabudowy, a wybierając projekt budynku o dużych gabarytach, nie będzie w stanie utrzymać wymaganych przepisami odległości od istniejących granic. Konsekwencją tego może być konieczność zakupu nowego projektu i poniesienia zbędnych kosztów.

We właściwych miejscowo zakładach branżowych sprawdzimy usytuowanie istniejących elementów uzbrojenia terenu, uzgodnimy także sieci i przewody niewykazane na istniejących podkładach mapowych będące w ciągłej eksploatacji oraz dokonamy ich pomiaru tak, aby zapewnić bezkolizyjność z planowaną przez Ciebie inwestycją.

W Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) wykonamy uzgodnienia dotyczące kolizji z zaplanowanymi już wcześniej zamierzeniami projektowymi, które zostaną zrealizowane w przyszłości w bezpośrednim otoczeniu Twojej działki.

Zapytanie ofertowe: mapa do celów projektowych

Adaptacja budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny będzie wymagać wykonania projektu budowlanego. Integralną jego częścią będzie mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetę.

Jeżeli nosisz się z zamiarem wykonania dobudówki, modernizujesz obiekt budowlany, chcesz doprowadzić wodę, gaz, energię elektryczną, telefon, kanalizację lub ogrzewanie, skontaktuj się z nami w celu wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających dla projektanta.

Mapa do celów projektowych

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Garść użytecznych informacji dotyczących opracowań do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest wielkoskalowym opracowaniem geodezyjno- kartograficznym, które zleca się do wykonania geodecie uprawnionemu na potrzeby budowy planowanej inwestycji. Na bazie mapy do celów projektowych powstanie plan zagospodarowania działki (lub terenu), który zostanie dołączony do dokumentacji architektoniczno- budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Istotnym dokumentem potrzebnym geodecie do sporządzenia tego opracowania, będzie wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumenty te, zawierają w swojej treści informacje na temat projektowanych linii zabudowy, które dla danego terenu ustalił urbanista, a które zobligowany jest nanieść na mapę geodeta wykonujący zlecenie. Linie te są w pewnym sensie ograniczeniem dla projektanta, ponieważ stanowią zwykle strefy ochronne dla przebiegających nieopodal istniejących przewodów i sieci lub ich projektów, które zostaną zrealizowane w niedalekiej przyszłości. Pozwolą także, na prawidłową lokalizację projektowanego obiektu względem strefy wyznaczanej przez te linie, a także względem granic własności działki, w stosunku co do których, należy utrzymać wymagane przepisami odległości.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych i sporządzonej dokumentacji, geodeta nanosi na mapę aktualny stan zagospodarowania terenu, wszelkie zmiany w jego konfiguracji, istniejące drzewa, charakterystyczne rzędne terenu, a także przebiegające przez teren przewody lub sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

Termin ważności mapy nie jest określony prawnie. Jej aktualność kończy się jednak w momencie pojawienia się w terenie pierwszej zmiany.

Polskie prawo nakłada na inwestorów obowiązek, aby projekty budowlane sporządzane były na aktualnych mapach do celów projektowych. Mapa taka, opieczętowana i podpisana przez geodetę uprawnionego, musi zawierać w swojej treści pieczęci i klauzule Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

home >>

Opengeo