Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Jeżeli jesteś właścicielem działki lub nabyłeś do niej prawo własności

powinieneś znać zasięg swego prawa, a więc przebieg granic i położenie punktów granicznych w terenie. Wiedza ta pozwoli Ci na uniknięcie konfliktów z sąsiadami szczególnie, jeżeli zamierzasz postawić nowe ogrodzenie lub nosisz się z zamiarem budowy własnego domu.

Jeżeli nie masz stuprocentowej pewności, w którym miejscu przebiegają granice Twojej własności - skontaktuj się z nami w celu okazania przysługującego Ci prawa.

Może się okazać, iż niezbędna będzie korekta powierzchni i sporządzenie wykazu zmian gruntowych.

Aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, geodeta przeprowadzający okazanie granic, poprzedza tę czynność pisemnym zawiadomieniem wszystkich zainteresowanych stron, wyznaczając w nim termin stawienia się na gruncie. Stronami tymi są właściciele i władający działek bezpośrednio przylegających do Twojej działki (nieruchomości).

W trakcie prac geodeta wykonujący zlecenie okazuje w terenie granice przedmiotowej działki, sporządza z tej czynności protokół, odczytuje go zainteresowanym stronom, przyjmując jednocześnie ich podpisy.

Jeżeli w trakcie okazania położenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków dojdzie do sporu granicznego, strona niezadowolona może złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Zapytanie ofertowe: okazanie granic

Okazanie granic działki i wznowienie znaków granicznych

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Wznowienie znaków granicznych

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Jeżeli jednak wyniknie spór, co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych stron, geodeci prowadzący działalność gospodarczą, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie drugim.

O czynnościach wznowienia znaków granicznych geodeta zawiadamia zainteresowane strony na 7 dni przed przewidzianym ich terminem. Z czynności wznowienia znaków granicznych geodeta sporządza protokół.

Podstawą prawną wznowienia znaków granicznych jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

home >>

Opengeo