Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Posiadasz dużą, atrakcyjną działkę na terenie zurbanizowanym?

Jeżeli dysponujesz dużą działką budowlaną i posiadasz do niej tytuł własności, warto zastanowić się nad jej podziałem. Sprzedaż kilku mniejszych działek jest o wiele łatwiejsza i bardziej wymierna pod względem finansowym, niż jednej dużej. Wynika to z faktu, iż cena 1m kwadratowego mniejszej działki, osiąga z reguły wyższą cenę i łatwiej znaleźć na nią potencjalnego nabywcę.

Zaczynając procedurę podziałową, powinieneś upewnić się czy formalnie jesteś właścicielem gruntu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawcą podziału może być jedynie właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu, a w przypadku szczególnym posiadacz samoistny w dobrej wierze.

Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, wniosek o podział musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, chyba, że upoważnią oni notarialnie jedną osobę do występowania w postępowaniu przed wójtem (burmistrzem lub prezydentem miasta).

Na obszarach gmin, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, podział będzie musiał być zgodny z ich zapisami. Oznacza to, że każda nowo wydzielona działka, będzie musiała spełniać pewne wymogi dotyczące minimalnej powierzchni, szerokości frontu, kąta nachylenia granic oraz dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten można zapewnić w sposób bezpośredni, poprzez zaprojektowanie drogi wewnętrznej lub ustanowienie odpowiednich służebności.

Na obszarach gmin, gdzie nie obowiązują plany miejscowe, niezbędna będzie aktualna na dzień złożenia wniosku o podział, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W celu dokonania podziału należy uzyskać aktualny wypis i wyrys z katastru nieruchomości. Na kopii mapy katastralnej można sporządzić wstępny projekt podziału, który podlega zaopiniowaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Podział nieruchomości

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Jeśli zlecisz naszej firmie dokonanie podziału:

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przystąpimy do drugiego etapu prac związanego z przyjęciem granic nieruchomości, sporządzeniem wykazu zmian gruntowych i mapy z projektem podziału.

Po przyjęciu dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz po uprawomocnieniu się wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta decyzji zatwierdzającej podział, przystąpimy do prac terenowych związanych z wytyczeniem w terenie nowych granic. Na życzenie zleceniodawcy i na jego koszt, można dokonać trwałej stabilizacji punktów granicznych.

Ostateczna decyzja administracyjna daje podstawę do dokonania zmian w księdze wieczystej i założenia odrębnych ksiąg dla nowo wydzielonych nieruchomości.

Zapytanie ofertowe: podział nieruchomości

home >>

Opengeo