Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Przystępujesz do etapu budowy domu?

Skontaktuj się z naszą firmą w celu geodezyjnego opracowania projektu i wytyczenia obiektu budowlanego w terenie.

Zlecając nam usługę możesz mieć pewność, że budynek zostanie wytyczony zgodnie z projektem budowlanym, adekwatnie do linii zabudowy, które zostały określone w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy. Po wytyczeniu sprawdzimy jego wymiary oraz usytuowanie względem sąsiednich granic.

Wyznaczymy ponadto tzw. poziom "zera" budynku, założymy także roboczy znak wysokościowy zwany "reperem", który pomoże ekipie budowlanej wznieść budynek na odpowiednich rzędnych projektowych. Po zakończonym tyczeniu dokonamy wpisu w dzienniku budowy, przekażemy ponadto dokument z wykonanego tyczenia.

Zgodnie z Twoim życzeniem, tyczenie obiektu budowlanego może się odbyć w dwóch wariantach:

Wybór wariantu tyczenia zależy w głównej mierze od decyzji właściciela (inwestora) oraz sugestii inspektora nadzorującego budowę obiektu.

Tyczenie obiektów budowlanych

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Wedle życzenia pomierzymy i obliczymy objętość ściągniętego humusu lub wybranych mas ziemnych. Poznasz rzeczywistą ilość materiału, którą będziesz musiał rozplantować lub wywieźć z terenu budowy we wskazane miejsce.

Tyczenie obiektów budowlanych

zapewnia prawidłowe usytuowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym, a także zachowanie przewidzianych w projekcie odległości od istniejących w terenie obiektów budowlanych, obiektów wznoszonych, a w szczególności względem granic nieruchomości.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają:

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności tyczenia poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy oraz sporządza szkic tyczenia.

Zapytanie ofertowe: tyczenie budynku

Tyczenie przyłączy do budynku

Zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza: elektroenergetyczne, gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne i telekomunikacyjne - podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie.

Aby prawidłowo wytyczyć w terenie przyłącze do budynku, niezbędny będzie jego projekt.

Dokładne wytyczenie przyłączy oraz prawidłowe ich wykonanie pozwoli na utrzymanie wymaganych przepisami odległości od sąsiednich przewodów, a także na uniknięcie kolizji z istniejącymi już w terenie przewodami lub sieciami.

Zapytanie ofertowe: tyczenie przyłączy

home >>

Opengeo